Nechajte nám odkaz

Prepravný poriadok

Obsah
Kliknutím na položku sa presuniete na článok
Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva prepravu osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a drobné domáce zvieratá.
 2. Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je Minibuseuropa s.r.o., a podniká na základe licencie číslo KEMO009472000000 vydanej Okresným úradom Košice okolie dňa 14.11.2013 a zapísaná v obchodnom registri, vložka číslo 34477/V, dňa 4.12. 2013.
 3. Preprava podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny, prípadne drobných domácich zvierat.
 4. Prepravná povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
Článok 2
Rozsah autobusovej dopravy
 1. Dopravca vykonáva autobusovú dopravu v tomto rozsahu: a) nepravidelná vnútroštátna autobusová doprava b) nepravidelná medzinárodná autobusová doprava c) osobitná pravidelná autobusová doprava
 2. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
 3. Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.
 4. Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich mimo obce.
 5. Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.
Článok 3
Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
 1. Všeobecné povinnosti dopravcu: a) vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku, b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel. c) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
 2. Dopravca je ďalej povinný: a) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny, b) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave a označené a na pravom boku tabuľkou veľkosti najmenej 600 x 150 mm s nápisom „Zájazd“ prípadne iným vhodným nápisom vyjadrujúcim povahu uskutočňovanej prepravy, napríklad Zmluvná preprava, Kyvadlová preprava, Okružná jazda alebo Vyhliadková jazda, doplnená názvom zmluvného prepravcu alebo cieľovou zastávkou. Veľkosť písma nápisu je najmenej 75 mm, veľkosť písma dopĺňajúceho nápisu je najmenej 30 mm, c) zariadenie dopravcu v autobuse (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim, d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb, e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody, f) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, g) pri nepravidelnej preprave osôb je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú tým, že preprava nebola vykonaná včas.
 3. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“).
 4. Zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou autobusu vychádza z ustanovení § 427 až 431 Občianskeho zákonníka: a) fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky, b) svojej zodpovednosti sa nemôže dopravca zbaviť, ak škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke c) inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať, d) dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, tak za spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať, e) namiesto prevádzkovateľa dopravného prostriedku zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez vedomia alebo proti vôli prevádzkovateľa, prevádzkovateľ zodpovedá spoločne s ním, ak takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbanlivosťou umožnil, f) ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá počas opravy prevádzkovateľ podniku, v ktorom sa oprava vykonáva, a to rovnako ako prevádzkovateľ dopravného prostriedku.
Článok 4
Práva a povinnosti cestujúcich
 1. Cestujúci má právo: a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom, b) na prepravu príručnej batožiny, ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny tým istým autobusom, c) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy.
 2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mali pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov podľa čl.3 ods.4.
 3. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri nákladnej doprave.
 4. Cestujúci sú povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky autobusovej dopravy a rešpektovať pokyny, ktoré im dávajú oprávnení pracovníci dopravcu.
 5. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy, poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na pracovníkov dopravcu pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu cestujúcim.
Článok 5
Zmluva o preprave osôb
 1. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, má právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.
 2. Základné náležitosti zmluvy o preprave osôb vychádzajú z ustanovení § 760 až 764 Občianskeho zákonníka.
 3. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
 4. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
 5. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je to objednávateľ prepravy povinný okamžite oznámiť dopravcovi.
 6. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.
 7. K vykonaniu nepravidelnej autobusovej dopravy musí byť autobus objednaný. Ak ide o krátkodobú prepravu, je možná aj telefonická objednávka, ktorá však musí byť potvrdená písomne alebo faxom. Ak ide o prepravu, ktorá si vyžaduje určité prípravy na strane dopravcu (napr. viacdenná preprava, preprava prekračujúca hranice štátu a pod.), je nutné autobus objednať vopred tak, aby dopravca mohol včas vykonať potrebnú prípravu.
 8. Objednávka nepravidelnej autobusovej dopravy musí obsahovať všetky údaje potrebné k vykonaniu prepravy a fakturácii prepravy, hlavne názov (obchodné meno), adresu, číslo telefónu a faxu objednávateľa, bankové spojenie, presné určenie miesta a čas pristavenia vozidla, smer cieľa, dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy.
 9. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania vyrozumieť.
 10. Prijatím objednávky sa dopravca zaväzuje vykonať prepravu podľa dojednaných a prepravným poriadkom stanovených podmienok.
Článok 6
Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
 1. Objednávateľ prepravy alebo vedúci výpravy ním určený môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy aj počas jej vykonávania, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje prevádzka jeho firmy a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem.
 2. Ak nemôže dopravca vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania vyrozumieť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb tiež v prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času pristavenia vozidla na prepravu.
 3. Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je objednávateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala už určitú prípravu a táto príprava bola vykonaná, je objednávateľ povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým spojené. Ak bola preprava odvolaná až po odchode vozidla na dojednané miesto jeho pristavenia alebo už vozidlo bolo na takéto miesto pristavené a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, prináležia dopravcovi ešte náhrady za vykonané výkony spojené s pristavením vozidla a jeho návratom na stanovište (garáže).
Článok 7
Preprava batožiny cestujúceho
 1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
 2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.
 3. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
 4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, dĺžku, úpravu alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore pre batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.
 5. Z prepravy sú vylúčené: a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy, c) veci ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo autobus, najmä pre nevhodný spôsob balenia, d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu, e) batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg, f) cestovná batožina, ktorej hodnota presahuje 330,- €.
 6. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do autobusu zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a podobných obaloch.
 7. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
 8. Bez schránky nemožno vziať do autobusu psa. V jednom autobuse sa smie prepravovať najviac jeden pes.
 9. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (púzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.
 10. Cestujúci môžu vziať do vozidla so sebou najviac tri cestovné batožiny, ak to možnosti danej prepravy dovoľujú so súhlasom vodiča aj ďalšie batožiny.
 11. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 12. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri nakladaní a vykladaní batožiny primeranú pomoc.
 13. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
 14. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa o jej vydanie.
 15. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
 16. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci prípadne zvieratá, ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
 17. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi a zabezpečí, aby bola táto batožina odovzdaná dopravcovi v jeho sídle, napr. v oddelení strát a nálezov, oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
 18. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu stanovených v § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 19. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
 20. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 70,- €.
Článok 8
Nájdené veci
 1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky dopravcovi v sídle dopravcu.
 2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.
 3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne najneskôr do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.
 4. Ak si vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Článok 9
Mimoriadne udalosti počas prepravy
 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácii následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestovného zariadenia a pod.) a hlavne na zaradení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu po nehode.
 2. Ak bolo nevyhnutné k vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne čísla ich vozidiel.
 3. Postup vodiča resp. osádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody: a) bezodkladne zastaviť vozidlo, b) zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia či pred jazdou alebo počas jazdy použil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku,
 4. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné: a) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, f) bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom Policajného zboru, nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať.
 5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niekom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo ak na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom (Zákonom národnej rady SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov), účastník dopravnej nehody je povinný: a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi, b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrovania dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy, c) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5. účastníci dopravnej nehody sú povinný postupovať podľa odseku 5. len ak sa výslovne nedohodli inak.
 7. Osádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 8. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenie a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie, znečistenie alebo poškodenie komunikácie nie je v jeho možnostiach je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.
 9. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinný: a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 10. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinný pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 9
Článok 10
Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
 1. Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
 2. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.
 3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
 4. Ak nebola zmluva o nepravidelnej autobusovej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda autobusu a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie prepravného povolenia cudzieho štátu a pod.
 5. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.
 6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obce, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane prístavnej jazdy autobusom z miesta garážovania na dohodnuté miesto pristavenia a späť.
Článok 11
Reklamácie
 1. Práva, ktorá má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.
 2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej autobusovej doprave objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa prechádzajúcej vety ne reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.
 3. Objednávatelia prepravy (prepravcovia) môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.
 4. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočných odkladov najneskoršie do šiestich mesiacov, ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala, alebo sa mala vykonať.
 5. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho ne jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.
Článok 12
Osobitná pravidelná autobusová doprava
 1. Povinnosti dopravcu: a) Dopravca sa zaväzuje vykonávať prepravu zamestnancov zmluvného prepravcu do zamestnania podľa vopred dohodnutého harmonogramu príchodov a odchodov a na stanovené miesto a podľa dohodnutej trase na základe prepravnej zmluvy. b) Dopravca je povinný vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu s odbornou starostlivosťou, na dohodnutej autobusovej linke a dohodnutom čase. c) Dopravca zodpovedá za to, že ak dôjde k poruche na dopravnom prostriedku bude bezodkladne použitý náhradný dopravný prostriedok. d) Dopravca zodpovedá za to, že bude vykonávať osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu na základe zmluvy o preprave osôb uzavretej s prepravcom pre vymedzený okruh cestujúcich stanovený v tejto zmluve. e) Dopravca je povinný podľa vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave označiť autobus v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave tabuľkou s označením autobusovej linky veľkosti najmenej 600 x 150 mm. Písmo názvu východiskovej zastávky má výšku najmenej 30 mm a písmo názvu cieľovej zastávky má výšku najmenej 70 mm a hrúbku najmenej 10 mm. Tabuľka má modrý podklad a biele písmená.
 2. Povinnosti cestujúceho: a) Preukázať sa, že patrí do vymedzeného okruhu cestujúcich, pre ktorých je určená autobusová linka osobitnej autobusovej dopravy napríklad zamestnaneckým preukazom zamestnávateľa, pre ktorého je tento druh autobusovej dopravy vykonávaný. b) Byť v stanovenom čase odchodu autobusu na autobusovej zastávke pripravený k nastúpeniu do autobusu.
Článok 13
Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu
 1. Pre medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.
 2. Medzinárodná autobusová doprava je vykonávaná dopravcom podľa medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovoroch o cestnej doprave a) Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) vyhláška č. 108/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, b) Dohoda o preprave osôb v príležitostnej doprave prekračujúcej hranice štátu (ASOR).
 3. Je dovolené prepravovať najviac dva kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore.
 4. Jedna batožina nesmie presahovať hmotnosť 25 kg.
 5. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.
 6. Ak nebude dopravcovi udelené niektoré z príslušných zahraničných prepravných povolení potrebných k vykonaniu napríklad kyvadlovej prepravy zmluva o preprave sa ruší.
Článok 14
Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
 1. Objednávateľ medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy je povinný: a) určiť vedúceho výpravy, ktorý počas prepravy zastupuje objednávateľa a potvrdzuje dopravcovi správnosť údajov o priebehu prepravy v prepravnom doklade a rozhoduje o ďalšom postupe v prípade prekážky, pre ktorú nemôže pokračovať v preprave, b) zaistiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné garážovanie vozidla a prípadne stravovanie, c) zaistiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov a poriadku vo vozidle účastníkmi prepravy, d) zaistiť, aby účastníci prepravy boli vždy načas vo vozidle, e) poskytnúť dopravcovi v dostatočnom predstihu pred začatím napr. kyvadlovej prepravy kópiu zmluvy o rozsahu zaistenia poskytovaných služieb v mieste ubytovania skupín, ktoré sú pre dopravcu dôležité pre zaistenie príslušného zahraničného povolenia, f) zaistiť pre potreby dopravcu zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje priezvisko a začiatočné písmeno mena cestujúcich a poradové číslo, g) zaistiť potrebnú súčinnosť účastníkov prepravy k tomu, aby preprava mohla byť načas a riadne uskutočnená, zoznámiť účastníkov prepravy s podmienkami prepravy, časovým harmonogramom prepravy, miestom a časom odchodu autobusu, zaistiť kontrolu cestovných dokladov pred výjazdom.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy na prepravu osôb.
 2. Tento prepravný poriadok je účinný od 4.12.2013
 3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
 4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.